top of page

Darujte nám 2% dane

Ďakujeme vám za vašu doterajšiu, nielen modlitebnú či finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli začať našu činnosť. Darovaním dvoch percent z dane nám umožníte aj naďalej pokračovať v našich doterajších aktivitách,

ktorými sú:

 • Škola kráľovských vzťahov - 10-mesačný podporný študijný program pre každého, kto

  • chce byť zvnútra pripravený zvládať výzvy každodenného života s Bohom,

  • zasiahnutý Božou láskou a šíriť ju ďalej,

  • zažiť uzdravenie, vyslobodenie a zmocnenie seba aj druhých.

 • dWellness - Služba modlitebného sprevádzania - priestor pre rozhovor a modlitbu počas jedného alebo viacerých 90-minútových blokov

 • Volaj ku mne - telefonická modlitebná linka duchovnej podpory a pomoci pre každého, kto túži po modlitebnej podpore formou rozhovoru a modlitby príhovoru

 • Školenia, semináre a workshopy na rôzne témy

Vaše 2% dane nám tiež umožnia udržať dWell v každodennej prevádzke a priniesť naše služby rôznymi spôsobmi do škôl, domovov sociálnych služieb, nemocníc a ďalším ľuďom, ktorí túžia po hlbšom spoločenstve s Bohom a ľuďmi.

Hore

Dôležité informácie a údaje o OZ dWell

Názov: dWell

Sídlo: Istrijská 6244/81A, 84107 Bratislava-mestská časť Devínska Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52776883

IBAN: SK4383300000002401910506

Kód banky: 8330 (Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky)

 

Poznámka: Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. § 12 ods 7. písm a, b príjem z podielu zaplatenej dane a príjem získaný darovaním nie je predmetom dane.

Všetky informácie nájdete aj na www.rozhodni.skwww.financnasprava.sk, alebo www.mfsr.sk, odkiaľ sme ich čerpali.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a štedrosť!

Údaje dWell
Termíny

Dôležité termíny

15. február 2024

Fyzické osoby, ktoré sú zamestnané, si do tohto termínu podávajú žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane.

31. marec 2024

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby) a právnickými osobami.

30. apríl 2024

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ.

Postup pre zamestnancov

Ak ste zamestnancom, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ

 • Najneskôr do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2%, resp. 3% - ak ste v minulom roku ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín*

 • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2% alebo 3% z vašej zaplatenej dane.

 • Následne vyplňte nami predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2%, resp. 3% zaplatenej dane. POZOR na zmenu v riadku 13! Formulár možno vyplniť aj online.

 • Prosíme vás, aby ste využili možnosť dať nám o sebe vedieť zaškrtnutím súhlasu so zaslaním vašich údajov. Ďakujeme.

 • Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30. apríla 2024. Pre viac podrobností kliknite sem.

*Kliknite sem, ak ste dobrovoľníkom a chcete využiť príležitosť darovať nám až 3% dane

Zamestnanci
FO

Postup pre fyzické osoby

Ak ste fyzická osoba (FO), ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 • Vypočítajte si 2% z vašej zaplatenej dane, resp. 3% – ak ste v minulom roku ako dobrovoľník odpracovali minimálne 40 hodín*.

 • Vyplňte daňové priznanie pre fyzické osoby, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie

o poukázaní sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3€. Nájdete ho nižšie medzi potrebnými tlačivami.

 • Prosíme vás, aby ste využili možnosť dať nám o sebe vedieť zaškrtnutím súhlasu so zaslaním vašich údajov. Ďakujeme.

 • Daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, čo zvyčajne býva

31. marec a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov

 •  V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 • Všetky detaily a podmienky venovania 2% dane pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú samé, nájdete na tomto linku.

*Kliknite sem, ak ste dobrovoľníkom a chcete využiť príležitosť darovať nám až 3% dane.

 

Potrebné tlačivá: 

Daňové priznanie FO typ_A.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_A 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_FO_typ A.pdf

Daňové priznanie FO typ_B.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_B 
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_ FO_typ B.pdf

Postup pre právnické osoby

Ak ste právnická osoba:

 • Vypočítajte si 1% z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete poukázať

až 2 % z dane! 

 • Daňové priznanie pre právnické osoby je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov. Nájdete ho medzi potrebnými tlačivami nižšie.

 • Prosíme vás, využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu

so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme. 

 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % právnickými osobami, nájdete na tomto linku

*Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje právnická osoba organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému právnická osoba asignuje 2 % dane. 

 

Potrebné tlačivá
Daňové priznanie PO.pdf alebo online: Daňové priznanie_PO 
Potvrdenie o podaní DP k dani z príjmov_PO.pdf

PO
DV 3%

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky, darujte nám 3% dane

 • Keďže v prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo jednotlivca (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti) počas minulého roka odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia/jednotlivec o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3% zo svojej dane!

 • Pre dobrovoľníkov našej organizácie:

Dobrovoľník nemusí odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie alebo jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov. 

 • Pre dobrovoľníkov iných organizácií: Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti na stiahnutie nájdete na tomto linku.

 • Všetky detaily a podmienky pre venovanie 3% dobrovoľníkmi nájdete na tomto linku.

Vyberáme zo súseností študentiek našej Školy

OZ dWell aj v roku 2021 zorganizovalo DVD Školu kráľovských vzťahov s cieľom posilniť vzťahy v rodinách a predísť patologickým javom v medziľudských vzťahoch všeobecne. Prvá časť Školy prebiehala formou 3-hodinových online stretnutí 2-krát počas každého takmer zo 6 mesiacov. Celkove bolo lektorom odprednášaných  25 lekcií či už formou DVD alebo online prednášok.

 

DVD školy sa tento rok zúčastnila rôznorodá skupina 17 účastníčok: okrem mamičiek

na materskej dovolenke by ste stretli učiteľky, lekárky, psychologičky, zdravotnú sestru, pastoračnú aj sociálnu pracovníčku pracujúcu s ľuďmi v  paliatívnej starostlivosti, terapeutku, ženu so zdravotným znevýhodnením, či psychiatričku.

Získali sme od nich spätnú väzbu, ktorá nám potvrdila zmysel a dôvody pre ktoré túto školu robíme:

"Uvedomila som si moju potrebu obrátiť sa smerom k životu a nie od neho."

"Škola je pre mňa príležitosť naučiť sa, akým spôsobom sa dá viesť dobrý život (v rámci možností) pre nás i pre tých okolo nás už tu na tomto svete, a to na základe

a v súlade s posolstvom a učením Krista."

"Pomohlo mi, že škola je systematická. Zmiernila moje prílišné nároky na mňa aj na druhých. Tešilo ma dozvedať sa odpovede na dlhoročné otázky. Objavila som, že nie som obeť okolností, je v mojej moci rozhodovať o svojom živote a konať slobodne napriek nim."

 

Niekoľko postrehov k otázke, čo ich najviac zaujalo a čo si zo školy odnášajú:

"Objavenie rodinných pravidiel, ktoré viedli k nesprávnemu správaniu a dynamikám."

"Zistenie, že môj vzťah k rodičom má vplyv na to, akým smerom sa vyvíjajú všetky ostatné vzťahy."

"Objav, že zanedbané deti ťažšie hľadajú príčinu svojej bolesti, keďže nemusia mať zlé spomienky. Nemajú ani dobré spomienky, pretože to dobré sa "len" nestalo. Myslím že je to aj môj prípad, veľmi mi pomohlo aj pomenovanie oblastí potrieb, že môžem vedieť, čo som ako dieťa potrebovala a nedostala, a zároveň už viem aké potreby mám napĺňať ako matka."

"Zistila som príčinu svojho perfekcionizmu, neustálej kritiky seba i ostatných, ak výkon nebol podľa mojich predstáv. Zistila som, že dôvodom je vnútorná potreba zažiť prijatie. Učím sa porozumieť, že už som prijatá a nemôžem pre to nič viac urobiť. Chápem, že je to proces a som rada, že sa začalo moje uzdravovanie, veľmi sa teším.“

 

Súčasťou školy boli aj skupinové sedenia o počte 5-6 ľudí, počas ktorých mali účastníčky možnosť teoretické poznatky prenášať do praxe, zdieľať sa a budovať vzájomnú dôveru. Skupinové sedenia sa konali 2x do mesiaca a trvali cca 2 hodiny podľa aktuálnej potreby.  Skupiny viedli štyri kvalifikované facilitátorky so zaškolenými asistentkami, ktoré mali zabezpečenú pravidelnú supervíziu ku konkrétnym otázkam či problémom. Napriek tomu, že stretnutia v skupinkách prebiehali v online priestore, účastníčky ich vysoko ocenili. Z ich reakcií vyberáme:

"Získala som osobnejší kontakt s ľuďmi, schopnosť otvorenejšieho zdieľania a pomáha mi to dôverovať druhým."

"Skupinka pre mňa znamená prakticky sa učiť to, čo dostávame cez prednášky."

"Možnosť otvárať si srdce a liečiť boľavé miesta."

"Pomáha mi to rásť v úcte, rešpekte a v láske. Porozumieť sebe aj iným."

"Je to úžasné byť v malej dôvernej skupinke, je to vlastne jediný priestor, kde sa zdieľam."

"Najviac sa ma dotkla téma Obrátenie rolí rodičov a detí. Zvlášť po jednom stretnutí v skupinke som zažila, aké bolo to stretnutie účinné. V tejto oblasti som zažila skutočnú zmenu, konkrétnu zmenu vzťahov v mojej rodine."

"Zo stretávania v skupinke som mala naozaj veľké obavy, ale úplne sa to zmenilo. Skupinka je bod programu, na ktorý sa skutočne teším."

"Napriek Zoomu som na Škole opakovane a citeľne zažívala Božiu prítomnosť. Škola mi pomohla prestať posudzovať druhých a viac im rozumieť. Sudcovskú stoličku som prenechala Bohu."

 

Vďaka všetkým darcom a dotácii od MPSVR sme mohli znížiť cenu DVD školy pre účastníkov, aby bola prijateľná pre všetkých záujemcov z rôznych sociálnych vrstiev a zároveň umožnila zachovať úroveň vzdelávania na čo najvyššej úrovni. Vďaka vám sme mohli odmeniť facilitátorov skupiniek, prispieť na lektora a supervíziu, sústredenie facilitátorov, zaplatiť webové stránky a ďalšie výdavky spojené s činnosťou nášho OZ.

Zažili sme

Vyberáme zo súseností...

Dobrovoľníčky Alenky:

Dobrý deň a vitajte, volám sa Alena a som dobrovoľníčkou na modlitebnej linke. Keď som mala 50 rokov, urobila som najlepšie rozhodnutie vo svojom živote a to bolo, že som odovzdala svoj život so všetkým čo mám Pánovi Ježišovi Kristovi.

Odvtedy Boh cez modlitbu koná v mojom živote. Priniesol mi radosť v čase smútku a súženia, posilnil ma, keď som nevládala, uzdravil ma keď, som bola chorá a mala bolesti.

 

Boh je tu dnes a ešte stále každý deň aj pre Teba. Hovorí sa: Nevyskúšaš - nevieš. Tak skúste - zavolajte, a sami sa presvedčte aký dobrý je Pán.

...vzácnych volajúcich na modlitebnú linku Volaj ku mne:

"Prístup modlitebníčok bol veľmi fajn, prvotná nervozita hneď opadla. Bola som spokojná

s prístupom aj celým priebehom."

"Počas môjho prvého stretnutia  som vnímala veľkú empatiu, hlboký záujem a súcit, ktorý

pramení zo života s Pánom. Rada by som pokračovala v poradenstve Ďakujem."

"Pri modlitbe som pocítila neskutočný pokoj a uvoľnenie zo strachov, duševného napätia

a tlakov. Aj keď sa môj zdravotný problém hneď nevyriešil, no určite mi modlitby pomohli

veľmi v tom, že ma posilnili a povzbudili vykročiť s vierou ďalej. Veľmi Vám ďakujem!"

"Modlili sme sa za pomoc pre môjho syna, ktorý sa pokúsil o sebevraždu. Chválim Boha,

že ho toto pokušenie opustilo."

"Modlili sme sa spolu za to, aby môj manžel našiel prácu. Ešte počas modlitieb mi manžel volal, že mu volal  človek, ktorý mu ponúkol prácu, po ktorej túžil. Manžel po všetkej márnej námahe, hľadaní a doprosovaní sa zažil, že ho zamestnávateľ sám vyhľadal a prácu mu sám ponúkol."

Stiahnite si naše letáky a pomôžte nám
šíriť našu prosbu. Ďakujeme!

bottom of page